Obec Střížovice
Obec Střížovice

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Střížovice

Obec Střížovice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném  znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Střížovice 55
768 21 Kvasice
Telefon: 573 358 035
E-mail: obec.strizovice@strizovice-km.cz
WWW: www.strizovice-km.cz
ID Datové schránky: hp3atzg
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Střížovice 55
  768 21 Kvasice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Střížovice 55
  768 21 Kvasice
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí17:00 – 19:00
  středa17:00 – 19:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: hp3atzg
1483113329/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
00287784
DIČ: CZ00287784

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Střížovice
  Střížovice 55
  768 21 Kvasice
 • e-mailem: obec.strizovice@strizovice-km.cz
 • elektronickým podáním: obec.strizovice@strizovice-km.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 573 358 035

Úřední hodiny

pondělí   17:00 - 19:00
středa   17:00 - 19:00
čtvrtek  

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • Ústavní zákon č.1/1993 Sb. Ústava České republiky
  • Usnesení předsednictva ČNR č.2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
  • zák. č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
  • zák. č. 314/2002 Sb.,o stanovení obcí s pověřeným obecním  úřadem  a stanovení obcí s rozšířenou působností
  • zák. č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
  • zák. č. 152/1994Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, v platném znění
  • zák. č. 500/2004Sb., správní řád
  • zák. č. 200/1990Sb., o přestupcích, v platném znění
  • zák.č.513/1991 Sb., obchodní zákoník
  • zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
  • zák. č. 85/1990 Sb. ,o právu petičním
  • zák. č. 106/1999 Sb. ,o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 72/1994 Sb. ,kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k bytům
  • zák. č. 526/1990 Sb. ,o cenách
  • zák. č. 301/2000Sb. , o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
  • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb ., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení a přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, v platném znění
  • zák. č. 13/1997 Sb. ,o pozemních komunikacích, v platném znění
  • zák. č. 254/2001Sb. , o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
  • zák. č. 183/2006Sb. , stavební zákon, v platném znění
  • zák. č.186/2006 Sb. ,změna zák. souvisejících s přijetím stavebního zák. a zák. o vyvlastnění
  • zák. č. 133/2000Sb. , o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění
  • zák. č. 133/1985Sb. , o požární ochraně, v platném znění
  • zák. č. 114/1988Sb. , o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, v platném znění
  • zák. č. 84/1990 Sb. ,o právu shromažďovacím, v platném znění
  • zák. č. 116/1990Sb. , o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění
  • zák. č. 202/1990Sb. , o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění
  • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. , o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obce s rozšířenou působností, v platném znění
  • zák. č. 561/2004Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon), v platném znění
  • zák. č. 565/1990Sb. , o místních poplatcích, v platném znění
  • zák. č. 218/2000Sb. , o rozpočtových pravidlech, v platném znění
  • zák. č. 185/2001Sb. , o odpadech, v platném znění
  • zák. č. 455/1991Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění
  • zák. č. 111/2006Sb. , o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění
  • zák. č. 553/1991Sb. , o obecní policii, v platném znění
  • zák. č. 563/1991Sb. , o účetnictví, v platném znění
  • zák. č. 570/1991Sb. , o živnostenských úřadech, v platném znění
  • zák. č. 582/1991Sb. , o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění
  • zák. č. 114/1992Sb. , o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
  • zák. č. 143/1992Sb. , o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších  organizacích  a orgánech, v platném znění
  • zák. č. 280/2009Sb. , o správě daní a poplatků, v platném znění
  • zák. č. 338/1992Sb. , o dani z nemovitostí, v platném znění
  • zák. č. 634/2004Sb. , o správních poplatcích, v platném znění
  • Nařízení vlády ČR č.397/1992 Sb. , kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii, v platném znění
  • zák. č. 21/2006 Sb. ,o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
  • zák. č. 328/1999 Sb. ,o občanských průkazech
  • zák. č. 111/1994Sb. , o silniční dopravě, v platném znění
  • zák. č. 137/2006Sb. , o veřejných zakázkách, v platném znění
  • Nařízení vlády ČR č.37/2003 Sb. , o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění
  • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb. , kterou se stanoví paušální částka nákladů  řízení o přestupcích.
  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů./GDPR/
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Střížovice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad Střížovice vydává na základě ustanovení § 5, odst. 1 písm. f) a § 17 zákona č. 106/1999 Sb.tento sazebník:

  1. Věcné náklady
  spojené s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zasláním informace žadateli zahrnují:

  a) kopírování na kopírovacích strojích,
  jednostranně za list A4 2,– Kč,
  oboustranně za list A4 3,– Kč

  b) poštovní poplatky dle platných tarifů České pošty.

  c) elektronickou poštou  se informace neposkytují.

  d) kopírování na CD 50,-Kč/ks

  2. Osobní náklady
  V případě, že se bude jednat o informaci, kterou je třeba vyhledat v archivu, zaplatí žadatel osobní náklady práce odborného zaměstnance ve výši 50,– Kč/hod. Účtuje se přitom každá započatá půlhodina činnosti odborného zaměstnance příslušným podílem ze stanovené částky.

  Celková sazba úhrady
  je dána součtem všech nákladů v jednotlivých položkách sazebníku.

  V tomto sazebníku nejsou uvedeny položky, které budou účtovány dle zákona číslo 368/1992 Sb. o správních poplatcích v platném znění. Pokud bude třeba použít položku podle zákona o správních poplatcích, vyúčtuje se žadateli za provedení takového úkonu správní poplatek.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Střížovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2019

výroční zpráva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 300,47 kB
Staženo: 308×
Vloženo: 27. 8. 2020

Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2020

výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 284,11 kB
Staženo: 247×
Vloženo: 5. 3. 2021

výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2021

zpráva o poskytnutých informacích za rok 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 127,52 kB
Staženo: 123×
Vloženo: 27. 4. 2022
Formuláře nejsou k dispozici.

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Počasí

dnes, středa 29. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 14 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 22/13 °C
pátek 31. 5. déšť 15/12 °C
sobota 1. 6. slabý déšť 19/10 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
1
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

V Obraze

V obraze

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

Google playApp Store

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Východ a západ slunce

Slunce vychází:4:49

Slunce zapadá:20:46

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Mokrý máj - v stodole ráj.

Pranostika na akt. den

Co červ v máji nesní, to sud na podzim polkne.

13651. zmínka

257Počet obyvatel

190 (m. n. m.)Nadmořská
výška

572 (ha)Katastrální výměra